Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Μάθηση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία («Μάθηση ΑΜΚΕ») σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που της παρέχετε. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας παρέχει πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες τα επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τα δικαιώματά σας. H Μάθηση ΑΜΚΕ συλλέγει προσωπικά δεδομένα για ρητούς και συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω, και δεν τα διαβιβάζει σε άλλον φορέα ή τρίτο, πλην αν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ή αν άλλως απαιτείται κατά νόμο. Η Μάθηση ΑΜΚΕ δεν πωλεί, νοικιάζει ή διανέμει προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτον.

Αρχές της Επεξεργασίας

Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

Περιορισμένος και ορισμένος σκοπός: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Ελαχιστοποίηση των δεδομένων: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ακρίβεια: Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και επίκαιρα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε έγκαιρα σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας.

Περιορισμός της περιόδου τήρησης: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας ή σε συμμόρφωση με νόμιμη απαίτηση.

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Σκοποί της Επεξεργασίας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που χορηγείτε, συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Μάθηση ΑΜΚΕ για τη συντέλεση των σκοπών που σχετίζονται με την εγγραφή και τη συμμετοχή του μαθητή στο Racecar Challenge. Συγκεκριμένα οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

  • Η εγγραφή και συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα Racecar Challenge, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παροχής οικονομικής υποστήριξης 
  • Η επικοινωνία με το τον γονέα/κηδεμόνα ή/και το μαθητή για θέματα που αφορούν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
  • Η έκδοση ενημερωτικών ή αναμνηστικών εντύπων και δελτίων
  • Η έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων φορολογικών στοιχείων.

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Μάθηση ΑΜΚΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα ώστε να μπορεί να παρέχει σωστά τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Racecar Challenge. Ειδικότερα, συλλέγονται τα παρακάτω:

  • Στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο μαθητή και γονέα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.)
  • Δεδομένα υγείας μαθητή στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο
  • Φωτογραφίες ή/και βίντεο του μαθητή από τις δράσεις του προγράμματος
  • Στοιχεία σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία και ενδιαφέροντα του μαθητή (σχολείο φοίτησης, γνώσης αγγλικής, άλλες γνώσεις και ενδιαφέροντα)

Χρόνος τήρησης

Η Μάθηση ΑΜΚΕ διατηρεί τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε σκοπών της επεξεργασίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται κατ’ ελάχιστο για όσο διαρκεί η συμμετοχή του μαθητή στο πρόγραμμα του Racecar Challenge και για μέγιστο 2 επιπλέον χρόνια για σκοπούς εσωτερικής παρακολούθησης και αρχείου.

Δικαιώματα

H Μάθηση ΑΜΚΕ σέβεται και μεριμνά ώστε να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από την εφαρμοστέα νομοθεσία δικαιώματά σας. Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών («δικαίωμα στη λήθη») όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων υπόκειται στην ικανοποίηση των προϋποθέσεων που ορίζει η εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων παρακαλείστε να μας αποστέλνετε σχετικό email στη διεύθυνση: data_protection@mathisi.org

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα της Μάθηση ΑΜΚΕ μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Μάθηση ΑΜΚΕ δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή/και το περιεχόμενα των ιστοσελίδων αυτών.

Cookies

Η ιστοσελίδα mathisi.org δεν χρησιμοποιεί cookies. 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση έχετε σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί στο σχετικό email στη διεύθυνση : data_protection@mathisi.org .